شركت توزيع نيروي برق چهار محال و بختياري
معاونت مهندسی و نظارت - کمیته فنی تعیین صلاحیت سازندگان
لیست تولیدکنندگان و تامین کنندگان تایید صلاحیت شده تجهیزات شبکه های توزیع برق

این شرکت توزیع تاکنون لیستی نساخته است.