فايل بروز شده فهرست تأمين كنندگان تأئيد صلاحيت شده درزمينه برجهاي انتقال نيرو دانلود

ارزيابي صلاحيت تأمين کنندگان برجهاي انتقال نيرو (شرکت مرکيد)(اعتبار تا 1394/1/1) دانلود

تمديد اعتبار فهرست واجدان صلاحيت در زمينه برج‌هاي انتقال نيرو(اعتبار تا 1394/3/1) دانلود