به اطلاع کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات می رساند:
کلیه شرکت هایی که تمایل دارند به لیست تایید صلاحیت شدگان(وندور لیست) شرکت توزیع نیروی برق سمنان ورود نمایند ، از تاریخ 1398/04/03 لغایت 1398/06/30 مهلت دارند پس از ثبت نام و یا تکمیل مدارک درخواست ارزیابی فنی خود را در سامانه به کمیته فنی بازرگانی شرکت توزیع مذکور ارسال نمایند.​ 

به اطلاع کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات می رساند:

کلیه شرکت هایی که تمایل دارند به لیست تایید صلاحیت شدگان(وندور لیست) شرکت توزیع نیروی برق ایلام ورود نمایند ، از تاریخ 1398/02/20 لغایت 1398/06/30 مهلت دارند پس از ثبت نام و یا تکمیل مدارک درخواست ارزیابی فنی خود را در سامانه به کمیته فنی بازرگانی شرکت توزیع مذکور ارسال نمایند.​ 

به اطلاع کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات می رساند:

کلیه شرکت هایی که تمایل دارند به لیست تایید صلاحیت شدگان(وندور لیست) شرکت توزیع نیروی برق لرستان ورود نمایند ، از تاریخ 1398/01/20 لغایت 1398/04/30 مهلت دارند پس از ثبت نام و یا تکمیل مدارک درخواست ارزیابی فنی خود را در سامانه به کمیته فنی بازرگانی شرکت توزیع مذکور ارسال نمایند.​ 

به اطلاع کلیه کاربران سامانه می رساند:

این سامانه در هیچ یک از شبکه های اجتماعی و پیام رسان، شبکه یا کانال ندارد لذا کاربران جهت انجام هر گونه عملیات و دریافت اطلاعات صرفاً می بایست از طریق مراجعه به سامانه (تماس با واحد پشتیبانی) و یا شرکت های توزیع اقدام نمایند.