تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات بتونی / پایه بتونی چهار وجهی
نام شرکت نام برند کشور سازنده
تعاونی 1039 خرم آباد(موقت)1039 خرمآبادایران
تعاونی49دورود(موقت)49 دورودایران
آرمان سازان بروجرد(موقت)آرمان سازانایران
صنايع بتون لرستان(موقت)بتن لرستانایران
بهساز بتن يافته(موقت)بهساز بتنایران
تاژه صنعت سنگسر(موقت)تاژه صنعتایران
سليمان بتون(موقت)سلیمان بتنایران
مازيار صنعت(موقت)مازیار صنعتایران
کوشش برق اصفهان(موقت)کوششایران