تولیدکنندگان و تامین کنندگان ارتینگ / میله مسی
نام شرکت نام برند کشور سازنده
بهین تجربه(موقت)بهین تجربهایران
فرآورده سازان شایان(موقت)شایانایران
کاهنگان مهر(موقت)کاهنگانایران
کاهنگان مهر(موقت)کاهنگانایران