تولیدکنندگان و تامین کنندگان سیم و کابل / کابل فشار ضعيف
نام شرکت نام برند کشور سازنده
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
گروه صنایع کابلسازي افق البرزافق البرزایران
سيم پود كارانایران تک گون ایران
سيم پود كارانایران تک گون ایران
سيم پود كارانایران تک گون ایران
باخترایران
تستایران
تستایران
توانیرتستآذربایجان
صنايع توسعه برق ايران(موقت)توسعه برقایران
رسانا کابل(موقت)رساناایران
سيم و كابل سمنان(موقت)سمنانایران
سيم و كابل آرين ابهرسیم و کابل آرینایران
سيم و كابل آرين ابهرسیم و کابل آرینایران
سيم و كابل آرين ابهرسیم و کابل آرینایران
سیم و کابل پیشرو رفسنجانسیم و کابل پیشرو رفسنجانایران
سیم و کابل پیشرو رفسنجانسیم و کابل پیشرو رفسنجانایران
سیم و کابل پیشرو رفسنجانسیم و کابل پیشرو رفسنجانایران
تولیدي سیمبافسیمبافایران
تولیدي سیمبافسیمبافایران
تولیدي سیمبافسیمبافایران
سيمكات(موقت)سیمکاتایران
شمس طوس(موقت)شمس طوسایران
طلوع نور زرین دماوندطلوع نور دماوندایران
طلوع نور زرین دماوندطلوع نور دماوندایران
طلوع نور زرین دماوندطلوع نور دماوندایران
طلوع نور زرین دماوندطلوع نور دماوندایران
فروزان یزد(موقت)فروزانایران
فروزنده(موقت)فروزندهایران
مخابرات شهيد قندی(موقت)قندیایران
سيم و كابل ليا قزوينلوشانایران
سيم و كابل ليا قزوينلوشانایران
سيم و كابل ليا قزوينلوشانایران
سيم و كابل ليا قزوينلوشانایران
سيم و كابل ليا قزوينلوشانایران
سيم و كابل ليا قزوينلوشانایران
سيم و كابل ليا قزوينلوشانایران
سیم و کابل مشهد(موقت)مشهدایران
صنايع سيم و كابل گل مازندرانکابل مازندرانایران
صنايع سيم و كابل گل مازندرانکابل مازندرانایران
صنايع سيم و كابل گل مازندرانکابل مازندرانایران
نو آوران يدك سپهر(موقت)یدک سپهرایران
سيم و كابل يزد(موقت)یزدایران
یسشیسشایران
یسشیسشایران