تولیدکنندگان و تامین کنندگان کلید و حفاظت فشار ضعیف / کلید فیوز مینیاتوری
نام شرکت نام برند کشور سازنده
بهین تجربه(موقت)بهین تجربهایران
پارس حفاظ(موقت)پارس حفاظایران
صنايع الكتريكي پارس حفاظپارس فانال ایران
صنايع الكتريكي پارس حفاظپارس فانال ایران
صنايع الكتريكي پارس حفاظپارس فانال ایران
نیرو شبکه(تست)پرولاینآرژانتین
نیرو شبکه(تست)پرولاینآرژانتین
توس فيوز(موقت)توس فیوزایران
صنایع برق زاویرزاویرایران
صنایع برق زاویرزاویرایران
صنایع برق زاویرزاویرایران
صنایع برق زاویرزاویرایران
صنایع برق زاویرزاویرایران
صنایع برق زاویرزاویرایران
صنایع برق زاویرزاویرایران
شارین پارس ایرانیانشیل ایرانایران
شارین پارس ایرانیانشیل ایرانایران
شارین پارس ایرانیانشیل ایرانایران
مهام گستر دناهونگفا، مهام گستر دناایران
مهام گستر دناهونگفا، مهام گستر دناایران
مهام گستر دناهونگفا، مهام گستر دناایران