تولیدکنندگان و تامین کنندگان کلید و حفاظت فشار متوسط / کات اوت فيوز
نام شرکت نام برند کشور سازنده
تایران
تایران
تابان نيرو(موقت)تابان نیروایران
دالمن(موقت)دالمنایران
سامان نیروی سپاهان(موقت)سامان نیروایران
مانه پرتو(موقت)مانه پرتوایران
نيرو کليد پارس(موقت)نیروکلیدایران