تولیدکنندگان و تامین کنندگان کلید و حفاظت فشار متوسط / فيوز لينک(المان)
نام شرکت نام برند کشور سازنده
آرا نیرو سپاهانآرانیرو سپاهانایران
آرا نیرو سپاهانآرانیرو سپاهانایران
آرا نیرو سپاهانآرانیرو سپاهانایران
برنا برق اصفهان(موقت)برنا برقایران
پردیس نیروی سپاهان(موقت)پردیس نیروایران
دالمن(موقت)دالمنایران
رهشاد الکتریک(موقت)رهشاد الکتریکایران
سامان نیروی سپاهان(موقت)سامان نیروایران