تولیدکنندگان و تامین کنندگان کلید و حفاظت فشار متوسط / برقگیر سیلیکونی
نام شرکت نام برند کشور سازنده
ایران
برق پارس(موقت)برقگیر پارسایران
انتقال توان پایداربرقگیر پایاایران
انتقال توان پایداربرقگیر پایاایران
انتقال توان پایداربرقگیر پایاایران
انتقال توان پایداربرقگیر پایاایران
انتقال توان پایداربرقگیر پایاایران
انتقال توان پایداربرقگیر پایاایران
انتقال توان پایداربرقگیر پایاایران
انتقال توان پایداربرقگیر پایاایران
انتقال توان پایداربرقگیر پایاایران
انتقال توان پایداربرقگیر پایاایران
انتقال توان پایداربرقگیر پایاایران
برقگیر توس(موقت)برقگیر توسایران
بهین تجربه(موقت)بهین تجربهایران
تابان نيرو(موقت)تابانایران
تدبیر مولد تابانتی ام تیایران
تدبیر مولد تابانتی ام تیایران
تدبیر مولد تابانتی ام تیایران
مهندسی مرو پیشرو(موقت)زیمنسآلمان
سیمکاتک(موقت)سیمکاتکایران
نكو نيرو(موقت)نکوالجزایر