تولیدکنندگان و تامین کنندگان مقره و اسپیسر / مقره سیلیکونی آویزی / کششی
نام شرکت نام برند کشور سازنده
ایران
آرا نیرو سپاهانآرانیرو سپاهانایران
آرا نیرو سپاهانآرانیرو سپاهانایران
آرا نیرو سپاهانآرانیرو سپاهانایران
آرا نیرو سپاهانآرانیرو سپاهانایران
آرا نیرو سپاهانآرانیرو سپاهانایران
برقگیر توس(موقت)برقگیر توسایران
بهین تجربه(موقت)بهین تجربهایران
تابان نيرو(موقت)تابانایران
تعادل نیروي سپهرتعادل نیروایران
تعادل نیروي سپهرتعادل نیروایران
تعادل نیروي سپهرتعادل نیروایران
تعادل نیروي سپهرتعادل نیروایران
صنعتی دورود کلید برقدورودکلیدبرقایران
صنعتی دورود کلید برقدورودکلیدبرقایران
صنعتی دورود کلید برقدورودکلیدبرقایران
سیمکاتک(موقت)سیمکاتکایران
عايق نيرو گستر رسپينا پارسعایق نیرو گستر رسپینا پارسایران
عايق نيرو گستر رسپينا پارسعایق نیرو گستر رسپینا پارسایران
عايق نيرو گستر رسپينا پارسعایق نیرو گستر رسپینا پارسایران
مانه پرتو(موقت)مانه پرتوایران
نكو نيرو(موقت)نکوالجزایر
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
نیرو کلید پارسنیروکلید پارسایران
سامانه هاي نوین افراولتاژایران
سامانه هاي نوین افراولتاژایران
سامانه هاي نوین افراولتاژایران