تولیدکنندگان و تامین کنندگان ترانسفورماتور و متعلقات / ترانسفورماتور روغنی
نام شرکت نام برند کشور سازنده
ایران ترانسفو(موقت)ایران ترانسفوایران
توس نيرو(موقت)توس نیروایران
صنایع کیان ترانسفوي خراسانکیان ترانسفوایران
صنایع کیان ترانسفوي خراسانکیان ترانسفوایران
صنایع کیان ترانسفوي خراسانکیان ترانسفوایران