تولیدکنندگان و تامین کنندگان یراق آلات / یراق آلات خود نگهدار فشار ضعیف
نام شرکت نام برند کشور سازنده
الكترو نور تابان(موقت)ایران
اسكان دادها(موقت)اسکان داده هاایران
افق گستران نور(موقت)افق گسترانایران
بهین تجربه(موقت)بهین تجربهایران
پاسارگاد(موقت)پاسارگادایران
نگین پروژه پاسارگادپاسارگادایران
نگین پروژه پاسارگادپاسارگادایران
نگین پروژه پاسارگادپاسارگادایران
نگین پروژه پاسارگادپاسارگادایران
نگین پروژه پاسارگادپاسارگادایران
نگین پروژه پاسارگادپاسارگادایران
نگین پروژه پاسارگادپاسارگادایران
نگین پروژه پاسارگادپاسارگادایران
نگین پروژه پاسارگادپاسارگادایران
الکترو نیرو تابان کنترل(موقت)تابان کنترلایران
دانش اتصال كابل(موقت)دانش اتصالایران
رهشاد الکتریک(موقت)رهشاد الکتریکایران
قوی ساز نیرو(موقت)قوی سازایران
نت كو(موقت)نت کوایران