تولیدکنندگان و تامین کنندگان یراق آلات / کلمپ انتهایی
نام شرکت نام برند کشور سازنده
آلوکاست ایران(موقت)آلوکاستایران
آلوکاست ایران(موقت)آلوکاستایران
توان آوران کوششتاکو ایران
توان آوران کوششتاکو ایران
توان آوران کوششتاکو ایران
فرآورده سازان شایان(موقت)فرآورده سازان شایانایران
قوی ساز نيروقوی ساز نیروایران
قوی ساز نيروقوی ساز نیروایران
قوی ساز نيروقوی ساز نیروایران