تولیدکنندگان و تامین کنندگان یراق آلات / تسمه حائل
نام شرکت نام برند کشور سازنده
ارتباطات پارسیان تجهیزارتباطات پارسیان تجهیزایران
ارتباطات پارسیان تجهیزارتباطات پارسیان تجهیزایران
ارتباطات پارسیان تجهیزارتباطات پارسیان تجهیزایران
بهین تجربه(موقت)بهین تجربهایران
پارسیان تجهیزایران
توان آوران کوششتاکو ایران
توان آوران کوششتاکو ایران
توان آوران کوششتاکو ایران
فرآورده سازان شایان(موقت)شایانایران
کارخانجات صنعتی فتح(موقت)صنعتی فتحایران
قوی ساز نیرو(موقت)قوی سازایران
قوی ساز نيروقوی ساز نیروایران
قوی ساز نيروقوی ساز نیروایران
قوی ساز نيروقوی ساز نیروایران
مازيار صنعت(موقت)مازیار صنعتایران
کوشش برق اصفهان(موقت)کوششایران
يراق نيروي شايان(موقت)یراق شایانایران