تولیدکنندگان و تامین کنندگان روشنایی / چراغ خیابانی
نام شرکت نام برند کشور سازنده
بهین تجربه(موقت)بهین تجربهایران
اصفهان آلومين(موقت)تکنورایران
جار(موقت)جارایران
مهندسی شایان برقشایان برقایران
مهندسی شایان برقشایان برقایران
مهندسی شایان برقشایان برقایران
مهندسی شایان برقشایان برقایران
گلنور(موقت)گلنورایران