تولیدکنندگان و تامین کنندگان روشنایی / لامپ
نام شرکت نام برند کشور سازنده
شهاب توشه(موقت)پارس شهابایران
نور افشان(موقت)نور افشانایران
نور صرام پويا(موقت)نور صرامایران
لامپ سازي نور افشاننورافشانایران
لامپ سازي نور افشاننورافشانایران
نورصرام پویانورصرام پویاایران
نورصرام پویانورصرام پویاایران