تولیدکنندگان و تامین کنندگان روشنایی / لامپ
نام شرکت نام برند کشور سازنده
شهاب توشه(موقت)پارس شهابایران
-نور افشانایران
-نور صرامایران
لامپ سازي نور افشاننورافشانایران
لامپ سازي نور افشاننورافشانایران
لامپ سازي نور افشاننورافشانایران
نورصرام پویانورصرام پویاایران
نورصرام پویانورصرام پویاایران
نورصرام پویانورصرام پویاایران