تولیدکنندگان و تامین کنندگان روشنایی / ایگناتور
نام شرکت نام برند کشور سازنده
اوژن الکترونیک آزما(موقت)اوژن الکترونیکایران
رهشاد الکتریک(موقت)رهشاد الکتریکایران
رهشاد الکتریک(موقت)رهشاد الکتریکایران
رهشاد الکتریک(موقت)رهشاد الکتریکایران
رهشاد الکتریک(موقت)رهشاد الکتریکایران
نوید نیرو سپاهان(موقت)نوید نیروایران