تولیدکنندگان و تامین کنندگان روشنایی / پایه فلزی
نام شرکت نام برند کشور سازنده
آوين بهساز ثمينآوین بهسازایران
آوين بهساز ثمينآوین بهسازایران
آوين بهساز ثمينآوین بهسازایران
روشنایی باختر(موقت)روشنایی باخترایران
مهندسی شایان برقشایان برقایران
مهندسی شایان برقشایان برقایران
مهندسی شایان برقشایان برقایران
مهندسی شایان برقشایان برقایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
نورسازه اراکنورسازه اراکایران
کوشش برق اصفهان(موقت)کوششایران