تولیدکنندگان و تامین کنندگان اندازه گیری / کنتور اتصال مستقیم
نام شرکت نام برند کشور سازنده
الكترونيك افزار آزما(موقت)افزار آزماایران
بهينه سازان طوس(موقت)بهینه سازانایران
پاد رعد(موقت)پاد رعدایران
تجهيزات انرژي(موقت)تجهیزات انرژیایران
توس فيوز(موقت)توس فیوزایران
رسانا مهر(موقت)رسانا مهرایران
كرمان تابلو(موقت)کرمان تابلوایران
كنتور سازي ايران(موقت)کنتورسازی ایرانایران